روز قشنگمون مبارک

قلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلب

آذر هوایش غرق دلشادی است

عطرِ تو را در مشتِ خود دارد

فهمیده خیلی دوستت دارم

هِی پشت هم با عشق میبارد

بیست و چهارممون مباااااااااااااررررررررررررررکککککککککککک

قلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلب

/ 1 نظر / 27 بازدید
مهدیه

چه قشنگ [بغل][قلب]